בית

בבל , , 16/1/2021

                           

 

יוסף אליהו שלוש פתח דבר

מתוך פרשת חיי

פרשת חיי וזיכרונותי בתור יליד הארץ, לפני שישים שנה עד היום, אשר מלבד שהם קשורים בתולדותי, מעלים גם את השלשלת החיה של היישוב העברי ביפו מראשיתו, את ייסוד ובניין השכונות העבריות הראשונות ביפו לפני יובל שנים, שאבי ז"ל היה בין ראשוני המייסדים והבונים, את נווהֿ-שלום, נווהֿ-צדק ועוד שכונות, וגם את ייסוד החברה "אחוזת-בית" לפני חצי יובל שנים לשם ייסוד ובניין תל-אביב, שגם אני זכיתי להיות בין ראשוני המייסדים והבונים.
התאמצתי כפי יכולתי לרשום את זיכרונותי למען יישארו לבני משפחתי אחרי, וגם להמעוניינים בתולדות ובהתפתחות היישוב העברי ביפו, ועל היחסים הטובים ששררו בינינו ובין שכנינו הערבים במשך תקופה של עשרות שנים עד בואם של "גואלי" ארצנו האנגלים. לא כסופר שמלאכתו בכך ניגשתי אל העבודה הזו, אלא כאיש היישוב, כאחד מהעם, כיליד הארץ, שזכה בילדותו להיות עד ראייה לתולדות היישוב העברי ביפו בייסודו, וכמשתתף אקטיבי בבניינו ובהתפתחותו במשך תקופה ארוכה של כמה עשרות שנים.
ניגשתי אל עבודתי זו - כאמור - לא כבקיא ורגיל בעניינים של ספרות, ובטח ובוודאי שפה ושם במקום שהיה עלי להאריך קיצרתי ובמקום שהיה עלי לקצר הארכתי, בפרק זה או אחר לא הזכרתי עובדה זו או אחרת, והקורא, אם יהיה מקפיד ומדקדק עם הכותב כחוט השערה, בוודאי שימצא בהם הרבה שיש בו כדי לתת מקום לביקורת. הדבר היחידי שיכול ללמד עלי זכות הוא כוונתי, וזו, ודאי שהיתה טובה, לספר עד כמה שאפשר רק באופן אובייקטיבי ובלתי מפלגתי את האמת על פרשת חיי וזיכרונותי הנאמנים, על החברות ועל האנשים שנפגשתי איתם בדרך חיי ושהיו לי עסקים ועניינים איתם, ועל כל זה סיפרתי בנאמנות ובהרגשת כל האחריות.
בכוחי הדל בביטוי ספרותי, השתדלתי לתת ניב כל שהוא, אם גם לא באמנות, אלא רק כפי יכולתי ומהלך מחשבותי והרגשותי על-דבר עמי בארצי ועתידו, כי דאגה בלב איש ישיחנה.
בזיכרונותי פרק אחרי פרק שמתי את מאמצי חיי שבהם יצקתי בדם לבי את שכלול החיים – חיי ותיקונם בעבודה, בעמל, ביצירה ובבניין, שלמענם התאמצתי לעבוד ולעמול תחת השמש במשך כל ימי חיי על האדמות לטובת עמנו וארצנו, כפי השקפתי והבנתי.
בזיכרונותי השתדלתי לא להופיע כמוכיח בשער, כי אינני מרגיש את עצמי מוכשר ומתאים לכך. רק אהבת ותחיית עמי וארצי, שיקדו בלבי, הביאוני לספר לדור הבא מאשר קרה לדור העבר, מהעבר הקרוב שלנו שיש ממנו הרבה ללמוד, להסתכל ולהתבונן, הן בשאלת השאלות ביישוב ארצנו בהיחסים בין היהודים והערבים המסובכים היום, והן בעניינים יישוביים אחרים בחיי העם והארץ ובחיי הפרט.
פרשת חיי בני אדם היא שלשלת אחת של מאורעות וחליפות. יש הבדל, אמנם, בין תקופה לתקופה, כשבא שינוי במעבר הימים הן לטוב או לרע, אך העיקר שהחיים הם אותם החיים על אדמות כאז כן עתה.
כל אחד ואחד אשר עבר לו בחיים, אשר פעל דבר מה, אם הוא בן ערך ותקומה לו, רצוי הוא, ראוי הוא, וכדאי מאוד הדבר, שעברו לא ילך לתהום הנשייה ושיירשם בספר, אם רק פרשת חייו קשורה קשר חזק בחיי עמו וארצו, ושיש לה שייכות להציבור ולהכלל.
בפרשת חיי השתדלתי במילים פשוטות ומובנות לכל למסור את תולדות חיי, המאורעות והחילופים הכי חשובים שחלפו ועברו עלי. יותר מהכל אדיר חפצי בזה היה להתוות מסילה לבני אחרי שלא ישכחו מפעולות אביהם וגם ידעו למלא חובתם הלאומית לעמם ולארצם. גם עצם הקריאה בספר זיכרונותיו של כל אדם מימי שחרותו עד זקנותו מביא לנו תועלת חינוכית.
בספר ממין זה משתקפת לפנינו תקופה שחלפה, תקופה של חלומות וגעגועים, תקוות גדולות ויפות, חלק מהן שנתגשמו ונהיו למציאות בחיים, חלק לא נתגשמו, וכמה מהן שיקח עוד כמה זמן עד שיכו שורשים בקרקע המציאות.
לב הקורא הנאמן, שילווה את כותב הזיכרונות בכל מהלך חייו, פרק אחרי פרק, ירטט גם הוא עם כל מאורע של יגון ועצב שעבר על כותב הזיכרונות, ויצהל, יתעלה ויתרומם איתו עם כל מאורע של שמחה וגיל. תמורות אלו של הרגשות בחיי הפרט והכלל אומרות הרבה ללב כולנו על-פי ההתרשמות. וכשמעבירים לפני הקורא תקופת חלוף של אדם, אחד מהעם, חייו ופעולותיו במשפחה ובציבור, מביא זה את הקורא הטוב גם לידי הרהורים וחשבון הנפש. הנה עברו ימים, חלפו שנים, בא קיץ, הלך חורף, יום ולילה לא ישבתו, ולבסוף, סוף כל אדם למות. אם גם עשה טוב בכל ימיו, השתדל להעפיל אל הנעלה והמועיל והיפה, לא נוקה גם מהרעות שסובבוהו ומיררהו תמרורות. אבל אם לאדם שאר רוח, יבוא לידי החלטה, שכך הוא גורל האדם בחיים, גורל החיים ואין לעמוד ולשנות בו כי "אדם לעמל יולד". זה הוא צו הדורות ועלינו להיכנע. אבל כל עוד זיק חיים בנפשנו, כל עוד לא תם כוחנו, עלינו לחתור בכל לבבנו ונפשנו ומאמצינו אל השלמות התכליתית בחיים, והיא, לעבוד ולבנות, לפעול וליצור ערכין בשביל הלאום ובשביל האנושיות, כל אחד כפי יכולתו, כפי מידת היכולת וכישרונותיו של כל איש ואיש לשכלול חייו הוא וחיי הציבור והכלל. כי בעל-כורחך אתה נולד, בעל-כורחך אתה חי, ובעל-כורחך אתה צריך למות, ואי-אפשר לך בן אדם להימלט לשום עיר מקלט בעולם הגדול מצו דורי נצחי זה.
ועל-כן במעברו של בן אדם על האדמות, במספר שנות חייו מיום היוולדו עד ערוב יומו ומותו, עליו לעבוד בלי לאות, לעשות, לפעול, ליצור, לבנות, לשכלל ולהרבות במעשים טובים בחיי העם והארץ ולטובת החברה האנושית כולה.
וזאת היא צוואת חיי, צוואתי האישית לבני משפחתי ולכל קרובי וידידי: על האדם לנהל את חייו במתינות וביושר, בהתנהגות טובה ובהסברת פנים יפות לכל אדם באשר הוא אדם, לבוא לעזרת מוכי גורל, קשי ימים ומרי נפש, לתמוך בהם כפי יכולתו וכוחותיו, ולעשות ולהרבות במעשים טובים לכל בני אדם. ותזכרו דברי נעים זמירות ישראל: מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו!
ואת זה שמתי לי לקו ולמסילה בחיי הדלים והקשים בעבודת הציבור באמונה ושלא על-מנת לקבל פרס. וזכות אבותי ומעשי עזרוני לזכות ולראות בעיני את תחיית עמי וארצי ובניין העיר העברית הראשונה בארצנו ובעולם כולו, תל-אביב. ומי ייתן לי ושאראה עוד את בניין הבית הלאומי העברי כולו על תלו במהרה ובימינו, ואראה בנחמת ציון וירושלים.
sluscover20.jpg

אל הערביים

"הלא אחים אנו, לא רק לגזע ולמולדת כי אם גם אחים לצרה: כמונו כמוכם הננו עמים של עבר מזהיר, של תרבות ומסורת עתיקה ושל שאיפות לאומיות נעלות, וגורלנו אינו ניתן בידינו אנו. >>>

הציוניות והסוכנות

"חלק מהציוניים שבארץ מבליטים לנו בזמן האחרון, על-ידי נאומיהם באספות ומאמריהם בעיתונות, כי יש בעולם שני מיני יהודים, חלק מהם ציוניים וחלק אחר יהודים סתם. >>>

הרצל ויהודי יפו

עדותו של יוסף אליהו שלוש על ביקורו של הרצל ביפו בשנת 1898 ועל מפגש חטוף איתו בתחנת הרכבת של יפו. >>>

קול קורא להספרדים ולעדות המזרח בארץ ישראל

"חי נפשי שתמיד לא הייתי מבדיל אפילו במצפוני בין יהודי זה ליהודי אחר, אלא אחרי שנוכחתי לדעת בהזדמנויות שונות הוא בזה שבני המזרח בכללם מסתפקים במועט וענייהם ויתומיהם וזקניהם וחוליהם אינם דורשים עזרה אלא ברגע האחרון עד שידם אינה משגת ועד שבאים מים עד נפש. >>>

"על כן לכל הפחות הכתבן הזה היה צריך לחתום שמו הפעם לא מזג טוב אלא מזג רע" (טוק-בק של אחרי פורים)

מכתב למערכת עיתון דואר היום מיוסף אליהו שלוש בעניין דיווח העיתון על בחירת בת אחיו רקטה שלוש לאסתר המלכה של שנת 1927.
(מהארכיון הציוני) >>>

 

מוקי צור, שרון רוטברד (עורכים) לא ביפו ולא בתל אביב

"כשאתה מאזין לשיחתם הצנועה על ימים ראשונים בצריפים 'מחוסרי הבטנה' כלומר בעלי הקירות הבלתי כפולים, על רוחות לא טובות שהילכו בין חרכי לוחים, ועל לחשי המוות בין פרדסים משופעי עלים ומזימות, על לילות ארוכים של הצטנפות בתוך המשפחה ברוכת הילדים, בעוד שעם אדוות >>>

דוד אבידן ברזים ערופי שפתיים

מהדורה מחודשת לספרו הראשון של דוד אבידן, שראה אור ב- 1954. למהדורה המחודשת נוספו גרסאות מאוחרות יותר של השירים "חלום רע" ו"בעניין אהבתו האומללה של אלפרד פרופרוק" שהתפרסמו בקובץ "סיכום ביניים" (עכשיו, 1960). >>>

צבי אלחייני נימאייר בישראל

במרץ 1964 הגיע לישראל האדריכל הברזילאי הנודע אוסקר נימאייר. נימאייר, קומוניסט מוצהר, גלה מברזיל על רקע ההפיכה הצבאית שהתחוללה בה באותה שנה ושהה בישראל שישה חודשים.
פרק מתוך "הפרויקט הישראלי" ומתוך ספר בכתובים. >>>

אלי שי זכרונותיו של בנאי

ספרו האוטוביוגרפי של אליהו שלוש התפרסם לראשונה בראשית שנות השלושים, כשלוש שנים לפני מותו. הוא שב וראה אור בתחילת שנות השבעים, אך נותר ספון בהוצאה פרטית בלא שיגיע לתודעת הציבור הרחב. זהו חיבור מרגש. >>>

 

גירסה להדפסה

RSS   צרו קשר   רשימת דיוור   English   חזרה לראש הדף

Created by: Zzzen   Design: eFshar   Copyright © Babel LTD. All rights reserved

בית